Zásady zpracování osobních údajů

Ochranu soukromí a osobních údajů považuji za svou prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládám výhradně v souladu s platnou legislativou. Přečtěte si prosím Zásady zpracování osobních údajů, abyste zjistili, jakými principy se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti Vašich osobních údajů řídím.

Co se o osobních údajích dozvíte?

 • jaké osobní údaje shromažďuji,
 • jak s nimi nakládám,
 • z jakých zdrojů je získávám,
 • k jakým účelům je využívám,
 • komu je smím poskytnout,
 • kde můžete získat informace o svých osobních údajích, které zpracovávám,
 • a jaké jsou možnosti zabezpečení pro každého

Zásady zpracování osobních údajů představují obecně platný dokument, který se týká ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob (dále jen „subjektu údajů“).

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Údaje, které mi poskytujete, používám k tomu,

abych Vás mohl kontaktovat zpět a poskytnout Vám informace, o které jste nás požádal,
pro účely plnění smlouvy, tj. zprostředkování koupě, prodeje nebo pronájmu nemovitost
pro zajištění činností souvisejících s prodejem, pronájmem či pořízením nemovitosti.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu mohu vedle toho využít k tomu, abych Vám zasílal obchodní sdělení, tj. abych Vás informoval o událostech, publikacích nebo službách, které poskytuji a které by Vás, podle mého názoru, mohly zajímat.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí zaslat e-mail s příslušnou žádostí na s.antonov@leoreal.cz.

Vaše osobní údaje zpracovávám v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby, kterou si se mnou sjednáváte. Rozděluji je do dvou skupin – osobní údaje, které můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, a osobní údaje, které bez Vašeho souhlasu zpracovávat nemohu.


Souhlas ke zpracování osobních údajů k určitému účelu je dobrovolný.

Zpracování osobních údajů, ke kterému potřebuji Váš souhlas, slouží pro marketingové činnosti v rámci mé podnikatelské činnosti.
 

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

Vaše jméno a příjmení,
obchodní firma,
telefonní číslo nebo
e-mailová adresa.

Na našich webových stránkách jsou v souladu se zákony používány cookies. 


KDO MÁ K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP
Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat my. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • smluvním advokátním kancelářím,
 • realitním makléřům v rámci naší kanceláře,
 • hypotečním makléřům pro zajištění financování,
 • externí účetní firmě,
 • zpracovateli, který nám poskytuje serverové a webové služby,
 • se souhlasem klienta nebo na jeho příkaz mohou být údaje poskytnuty i dalším subjektům

DOBA, PO KTEROU JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY V NAŠÍ SPOLEČNOSTI
Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje Vaše osobní údaje zpracovávat. To znamená, že máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.

Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.


VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje zpracovávám transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Zároveň však máte právo se na mě kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.

Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás zpracovávám.

Právo na opravu osobních údajů.
Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedu, jsou nepřesné či neúplné, máte právo mě požádat o jejich aktualizaci či doplnění.

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)
Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na omezení zpracování osobních údajů
Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj, nebo pokud nás požádáte, můžeme Vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i poté, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly Vámi poskytnuty (např. v souvislosti s uplatněním nároku u soudu, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete), nebo jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy.

Právo na přenositelnost osobních údajů
V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které Vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu.
Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě Vaše osobní údaje již nadále nebudeme takto zpracovávat pro tento účel.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.


Pro uplatnění svých práv se na nás můžete obrátit či využít elektronické komunikační kanály, které v komunikaci s námi využíváte.

Na Vaše žádosti, které se týkají uplatnění Vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu se však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, Vás budeme vždy informovat. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail, dopis).


Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

Masivní inzerce Exportujeme na

Za nás hovoří čísla Jasně a přehledně